REGULAMIN AMATORSKIEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO „PUCHAR PIASECZNA XC”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin opisuje i definiuje zasady organizacji i uczestnictwa w amatorskim wyścigu kolarskim „Puchar Piaseczna XC” (dalej także jako: „Impreza”).
 2. Puchar Piaseczna XC jest Imprezą niekomercyjną, organizowaną bez zamiaru osiągnięcia zysku.
 3. Wszelkie informacje dotyczące Imprezy dostępne będą na stronie internetowej Imprezy, pod adresem www.puchar.bckl.cc (dalej: „Strona Internetowa”).

Rozdział II

Organizatorzy i cel Imprezy

 1. Organizatorem Imprezy jest Kolarski Klub Sportowy Bicykl Piaseczno (dalej: „KKS Bicykl” lub „Organizator”), działający w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej.
 2. Organizator działa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
 3. KKS Bicykl działa jako Organizator Imprezy w celu realizacji swoich założeń statutowych, polegających w szczególności na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, organizacji współzawodnictwa sportowego, uczestnictwie w imprezach sportowych, popularyzacji zasad sportowej rywalizacji, integracji lokalnego środowiska kolarskiego, a także promocji Piaseczna oraz regionu gminy i powiatu piaseczyńskiego.
 4. Szczególnym celem Imprezy jest promocja i upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu trasy Super-Mario XC jako lokalnej atrakcji Gminy Piaseczno.

Rozdział III

Termin i miejsce Imprezy

 1. Puchar Piaseczna XC odbędzie się w dniu 19 maja 2024 roku.
 2. Puchar Piaseczna XC odbędzie się na terenie gminy Piaseczno, na pętli zlokalizowanej w Chojnowskim Parku Krajobrazowym, z wykorzystaniem trasy rowerowej Super-Mario XC jako technicznego odcinka specjalnego.
 3. Miasteczko Imprezy zlokalizowane będzie na terenie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Wisła” w Zalesiu Górnym, przy ul. Wczasowej. Dokładna lokalizacja miasteczka Imprezy zostanie wskazana na Stronie Internetowej najpóźniej na tydzień przed terminem Imprezy. 4. W dniu Imprezy na terenie miasteczka funkcjonować będzie biuro wyścigu, czynne od godziny 8:45.

Rozdział IV

Formuła Imprezy

 1. Puchar Piaseczna XC składać się będzie z kilku wyścigów dedykowanych dla uczestników z poszczególnych kategorii wiekowych, tj.: ▪ Mini Puchar Piaseczna XC – dla dzieci z roczników 2018 – 2022, ▪ Mały Puchar Piaseczna XC – dla dzieci z roczników 2009 – 2017, ▪ Puchar Piaseczna XC – dla osób urodzonych w roku 2008 i starszych (wyścig główny).
 2. Każdy z wyścigów zostanie dopasowany w zakresie jego długości i, na ile to będzie możliwe, trudności technicznej do wieku uczestników. Przewidywane są następujące dystanse poszczególnych wyścigów: ▪ Mini Puchar Piaseczna XC – od 150 do 500 metrów, ▪ Mały Puchar Piaseczna XC – od 4 do 7 kilometrów, ▪ Puchar Piaseczna XC – od 17 do 30 kilometrów.
 3. Elementem trasy każdego z wyścigów będzie odcinek trasy rowerowej Super-Mario XC.
 4. Wyścig główny składać się będzie z kilku rund, a zasadniczym elementem każdej z nich będzie trasa rowerowa Super-Mario XC.
 5. Dokładny przebieg tras poszczególnych wyścigów opublikowany zostanie na Stronie Internetowej najpóźniej na tydzień przed terminem Imprezy, z możliwymi późniejszymi korektami wynikającymi z ewentualnych nieprzewidzianych okoliczności.
 6. Przewidywane godziny startu poszczególnych wyścigów: ▪ Mini Puchar Piaseczna XC – od godziny 10:00, ▪ Mały Puchar Piaseczna XC – od godziny 10:30, ▪ Puchar Piaseczna XC – od godziny 11:45.
 7. Procedura startowa wyścigu głównego Pucharu Piaseczna XC przewiduje start z trzech sektorów startowych, przypisanych wg umiejętności technicznych i kondycji fizycznej uczestników na poniższych zasadach: ▪ Sektor A – uczestnicy zaawansowani, regularnie biorący udział w podobnych zawodach, o wysokich umiejętnościach technicznych na pętlach typu XC i dobrej kondycji fizycznej, którzy w podobnych zawodach przewidujących 10 sektorów startowych przypisani są do pierwszych trzech sektorów, ▪ Sektor B – uczestnicy o średnim poziomie zaawansowania, z mniejszym doświadczeniem z uczestnictwa w wyścigach, w szczególności zawierających techniczne elementy tras typu XC, bądź „półamatorskiej” kondycji fizycznej, którzy w podobnych zawodach przewidujących ok 9-10 sektorów startowych przypisani są do sektorów nr 4-7, ▪ Sektor C – pozostali uczestnicy, początkujący, o najmniejszym poziomie zaawansowania technicznego lub kondycyjnego.
 8. Starty poszczególnych sektorów odbywać się będą w odstępstwie ok 2-3 minut.

Rozdział V

Warunki uczestnictwa, zapisy, koszty

 1. Impreza adresowana jest do wszystkich osób uprawiających amatorską jazdę na rowerze górskim, w tym w odniesieniu do uczestników wyścigu głównego Pucharu Piaseczna XC – posiadających podstawowe umiejętności pozwalające na przejazd po trasie zawierającej techniczne elementy terenowe. Z udziału w Imprezie wyklucza się jednak zawodników posiadających licencję Elite Polskiego Związku Kolarskiego.
 2. Obowiązuje limit 350 uczestników Imprezy. Limit dotyczy wszystkich wyciągów łącznie. W przypadku przekroczenia limitu dezaktywowana będzie możliwość zapisania się na Imprezę.
 3. Na trasie wyścigu znajdować się będą m.in. ostre zakręty, strome podjazdy i zjazdy, przeszkody terenowe, hopki, wąskie ścieżki i odcinki prowadzące trawersami. Trasa zawiera różne rodzaje nawierzchni, czasem bardziej utwardzonej, czasem mniej, ale też po korzeniach, kamieniach czy piachu. Ich pokonanie wymaga zachowania ostrożności, predyspozycji fizycznych i odpowiednich umiejętności technicznych oraz odpowiedniego roweru. Uczestnictwo w wyścigu wiąże się z ryzykiem doznania urazu, uszczerbku na zdrowiu, czy też uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu. Każdy podejmujący decyzję o udziale w wyścigu musi wziąć pod uwagę wszystkie powyższe aspekty i czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie, gdy ich osobista odpowiedzialność jest wyłączona, na odpowiedzialność opiekuna.
 4. Warunkiem udziału w Imprezie jest uiszczenie opłaty startowej oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków uczestnictwa wynikających z Regulaminu, a także – w odniesieniu do uczestniczących w Imprezie dzieci do lat 15 – wyrażenie zgody przez opiekunów prawnych na udział dziecka w Imprezie.
 5. Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest korzystać ze sprawnego technicznie roweru umożliwiającego jazdę terenową (z prostą kierownicą), tak aby nie powodować zagrożenia podczas jazdy. Organizator wymaga także, aby uczestnicy wyścigów używali rowerowych kasków ochronnych (sztywnych).
 6. Decyzja o osobistym uczestnictwie w wyścigu, bądź zgoda na uczestnictwo swojego dziecka oznacza, że osoba dokonująca zgłoszenia uczestnika do wyścigu potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyścigu.
 7. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od miejsca zameldowania uczestnika, rodzaju wyścigu oraz terminu uiszczenia opłaty i wynosi: ▪ dla uczestników Mini Pucharu Piaseczna XC: 0,- zł ▪ dla uczestników Małego Pucharu Piaseczna XC: → 10,- zł. dla uczestników zameldowanych w Gminie Piaseczno, w przypadku zaksięgowania opłaty do dnia poprzedzającego dzień Imprezy, → 35,- zł. dla uczestników spoza Gminy Piaseczno, w przypadku zaksięgowania opłaty do dnia poprzedzającego dzień Imprezy, → 45,- zł. w przypadku uiszczenia opłaty w dniu startu w biurze zawodów, niezależnie od miejsca zameldowania, ▪ dla uczestników wyścigu głównego Pucharu Piaseczna XC: → 10,- zł. dla uczestników zameldowanych w Gminie Piaseczno, w przypadku zaksięgowania opłaty do dnia poprzedzającego dzień Imprezy, → 70,- zł. dla uczestników spoza Gminy Piaseczno, w przypadku zaksięgowania opłaty do dnia poprzedzającego dzień Imprezy, → 90,- zł. w przypadku uiszczenia opłaty w dniu startu w biurze zawodów, niezależnie od miejsca zameldowania.
 8. Zgłoszenia do uczestnictwa w Imprezie dokonuje się poprzez znajdujący się na Stronie Internetowej link do strony operatora procesu zapisów (www.protimer.pl). Zgłoszenia z wykorzystaniem linku można dokonać najpóźniej do 17 maja 2024 roku, do godziny 22:00. Opłaty wnoszone są z wykorzystaniem internetowych narzędzi płatniczych dostępnych na stronie operatora zapisów. Organizator umożliwia także zapisanie się do udziału w wyścigu w dniu Imprezy, w biurze zawodów, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu, przy czym wówczas zapłata opłaty startowej możliwa jest wyłącznie w formie gotówkowej.
 9. W przypadku dzieci uczestniczących w wyścigach Mini i Małego Pucharu Piaseczna XC, zgłoszenie ich uczestnictwa i uiszczenie opłaty startowej może być dokonane przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyścigu osób niespełniających wymogów uczestnictwa wynikających z treści Regulaminu.

Rozdział VI

Wyniki i kategorie

 1. Po zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne na stronie protimer.pl.
 2. Wyniki z poszczególnych wyścigów obejmować będą następujące klasyfikacje dedykowane z osobna dla kobiet i mężczyzn („kategorie”): roczniki 2020-2022, roczniki 2018-2019 roczniki, roczniki 2015-2016, roczniki 2013-2014, roczniki 2011-2012, roczniki 2009-2010, roczniki 2005-2008 (M.16-19) roczniki 1995-2004 (D.20) roczniki 1985-1994 (D.30) roczniki 1975 – 1984 (D.40) roczniki 1974 i starsi (D.50) oraz klasyfikacja mieszkańców Gminy Piaseczno

Rozdział VII

Świadczenia zapewnione przez Organizatora

 1. Organizator zapewnia następujące świadczenia: ▪ przejazd odpowiednio oznakowaną i zabezpieczoną trasą wyścigu, ▪ elektroniczny pomiar czasu, ▪ wyniki wyścigów z podziałem na kategorie, ▪ medale pamiątkowe, ▪ posiłek regeneracyjny na mecie wyścigu, ▪ wodę i napoje izotoniczne dostępne przed, w trakcie i po wyścigu, ▪ opiekę medyczną w trakcie Imprezy, ▪ fotorelację z przebiegu Imprezy.
 2. Każdy z uczestników wyścigów otrzyma pamiątkowy medal za udział w Imprezie.
 3. Uczestnicy każdego z wyścigów Pucharu Piaseczna XC, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w swojej kategorii otrzymają dedykowany medal dla laureatów wręczany podczas oficjalnej dekoracji.

Rozdział VII

Zasady rozgrywania wyścigów

 1. Zawodnicy ścigają się na rowerach napędzanych wyłącznie siłą mięśni (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie), na oznakowanej pętli w terenie.
 2. Wyścigi odbywają się w formule startu wspólnego, przy czym wyścig główny z podziałem na start poszczególnych sektorów.
 3. W trakcie wyścigu zawodnicy poruszają się po wyznaczonej przez Organizatora trasie. Jeżeli uczestnik zjedzie z trasy może na nią wrócić i kontynuować wyścig od miejsca opuszczenia trasy.
 4. Podczas trwania wyścigu wymagana jest postawa fair play. Zabrania się celowego utrudniania wyprzedzania szybszemu uczestnikowi wyścigu.
 5. Na Imprezie promowane są kulturalne zachowanie i zasady dobrego wychowania.
 6. Rodzice oraz opiekunowie dziecka startującego w wyścigach Mini i Mały Puchar Piaseczna XC mogą podczas wyścigu asekurować swojego podopiecznego, w szczególności jechać przy nim na rowerze bądź biec przy nim, jednak wyłącznie w taki sposób, aby nie utrudniać jazdy innym dzieciom – uczestnikom tego samego wyścigu, ani nie pomagać dzieciom w sposób wypaczający zasady rywalizacji, np. pchając ich rower, przez co zyskają oni nieuzasadnioną przewagę nad innymi uczestnikami.
 7. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy karane będzie z pełną surowością, z karą dyskwalifikacją włącznie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Śmieci na mecie muszą być wyrzucane do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami sortowania odpadów.

Rozdział VIII

Zasady odpowiedzialności

 1. Dorośli Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik wyścigu głównego Pucharu Piaseczna XC zobowiązany jest do odpowiedzialnego uczestnictwa we wspólnej jeździe, zgodnego z warunkami niniejszego Regulaminu i uwzględniający bezpieczeństwo innych uczestników.
 2. Dzieci uczestniczące w wyścigach Mini i Małego Pucharu Piaseczna XC biorą udział w wyścigach za zgodą i na ryzyko swoich opiekunów prawnych, zaś opiekunowi ci ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych uczestniczących w wyścigach.
 3. Organizator nie zapewnia jakiejkolwiek oficjalnej weryfikacji uczestników wyścigów, ich stanu zdrowia, poziomu wytrenowania czy umiejętności jazdy na rowerze, stanu technicznego rowerów, z których korzystają uczestnicy, czy też ich stosownego wyposażenia.
 4. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora za wszelkie zdarzenia powstałe w czasie Imprezy, w tym w szczególności za kolizje, wypadki, szkody osobiste lub majątkowe zaistniałe z udziałem uczestników Imprezy. Sprawcy tego typu zdarzeń odpowiadają wobec osób trzecich na zasadach ogólnych, wynikających w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników Imprezy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą zakłócić przebieg imprezy takie jak: niszczenie oznaczeń trasy wyścigu, blokowanie trasy przejazdu, rozsypywanie i ostrych przedmiotów, itp.
 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy jakiegokolwiek ubezpieczenia. Rekomendowane jest, aby uczestnicy Imprezy posiadali polisę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń powodujących zaistnienie ich odpowiedzialności cywilnej (polisa OC), bądź w zakresie ochrony od następstw niebezpiecznych wypadków (z uwzględnieniem warunków polisy dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach sportowych).

Rozdział IX

Dane osobowe

 1. Na celach prawidłowego zorganizowania Imprezy i zapewnienia uczestnikom stosownych świadczeń (w tym organizacji zapisów, sporządzenia i opublikowania wyników wyścigów), Organizator przetwarzać będzie dane osobowe uczestników bądź ich opiekunów, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zameldowania, płeć, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników lub pozyskiwane przez Organizatora podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Kolarski Klub Sportowy „Bicykl Piaseczno”.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w Imprezie, realizacji przez Organizatora usług związanych organizacją oraz udziałem uczestników w wyścigach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od rodzaju tych danych, jest: ▪ zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), ▪ fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), ▪ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), ▪ uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Imprezy, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: ▪ prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w wyścigach, pomiar wyników lub wydanie nagrody; ▪ prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; ▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; ▪ prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO; ▪ prawo skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu Imprezy, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z Imprezą. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
 10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pocztą elektroniczną na adres email pucharpiaseczna@gmail.com

Rozdział X

Inne

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wniosków i poleceń Organizatora przekazywanych podczas trwania Imprezy.
 2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania z uwagi na działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli Impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu.
 4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją treści aktualnego Regulaminu.